اگر یک آیکن میان بر(Shortcut) را حذف نمائیم:


فقط آیکن میان بر حذف می شود.

تعداد بازدید:   ۲۷

برگشت

< >