انجام آزمایشات قبل از ازدواج به چه منظور صورت می گیرد؟


1:جهت کنترل و اقدامات پيشگيرانه به منظور پيشگيری ازبروز موارد جديد تالاسمی ماژور

2:تشخيص اعتياد يا عدم اعتياد زوجين به مواد مخدر


تعداد بازدید:   ۱

برگشت

< >