خدمات دندانپزشکی در مراکز بهداشتی و درمانی چگونه است؟

بجز ويزيت جهت جمعيت گروه هدف (کودکان زير 6 سال –کودکان 6-12سال- خانمهای باردار ) بقیه خدمات با تعرفه دولتی جهت گروه هدف وسايرافراد انجام ميشود .


تعداد بازدید:   ۲

برگشت

< >