چگونه IP موبایل را پیدا کنیم؟


به قسمت تنظیمات گوشی می رویم،قسمت wi-fiو پیشرفته که برویم ipبدست می آید.

تعداد بازدید:   ۱

برگشت

< >