آدرس MAC گوشی را چگونه بدست اوریم؟


تنظیمات گوشی و در قسمت WI-FI و قسمت پیشرفته می رویم.

تعداد بازدید:   ۱

برگشت

< >