ایا پزشک عمومی در بیمارستان 17 شهریور که در مرکز شهر هست فعال می باشد؟


درمانگاه پزشک عمومی به صورت شبانه روزی در بیمارستان 17 شهریور فعال می باشد.

تعداد بازدید:   ۱

برگشت

< >