آیا خدمات دندانپزشکی بصورات رایگان ارایه میگردد.


بجز ویزیت جهت جمعیت گروه هدف (کودکان زیر 6 سال –کودکان 6-12سال- خانمهای باردار ) مابقی خدمات با تعرفه مصوب وزارت بهداشت جهت گروه هدف وسایرین انجام میشود.

تعداد بازدید:   ۱

برگشت

< >