چه خدماتی در مراکز بهداشتی درمانی دارای واحد بهداشت دهان ودندان ارائه میگردد؟


خدمات شامل آموزش بهداشت دهان ودندان ،فلوراید تراپی ،فیشور سیلانت ،کشیدن دندان،پرکردن دندان،جرمگیری ،پالپوتومی،قابل ذکر است خدماتی نظیر درمان ریشه دندان (عصب کشی )پروتز (دندان مصنوعی ) در مراکز بهداشتی انجام نمیشود

تعداد بازدید:   ۱

برگشت

< >