عوامل زیان آور محیط کار چیست؟


در هر محیطی که کار کنید یکسری عوامل زیان اور وجود دارند که در صورت بی توجهی و عدم شناخت آنها ممکن است باعث ایجاد خسارات جانی و مالی شوند. مهمترین عوامل زیان آور شامل:

عوامل زیان آور فیزیکی (صدا, نور, ارتعاش, فشار, گرما, سرما و …)
عوامل زیان آور شیمیایی ( گاز و بخار, سموم, مواد شیمیایی و سمی,تهویه, گرد و غبار و …)
عوامل زیان آور مکانیکی ( ضربه، برش، سقوط، برخورد با اشیاء، تکان های شدید و …)
عوامل زیان آور روانی ( استرس, شیفت کاری, امنیت شغلی و …)
عوامل زيان آور بيولوژیکی (ويروسها، قارچها، باكتريها، انگلها)
عوامل زيان آور ارگونومیک (حمل و نقل دستي بار، پوسچر نامناسب, آنتروپومتری و …)


تعداد بازدید:   ۲۸

برگشت

< >