حقوق مهندسین بهداشت حرفه ای در چه محدوده ای است؟


کلیه افرادی که در مراکز دولتی کار می کنند با توجه به حکمی که از طرف دانشگاه علوم پزشکی صادر می شود دریافتی خود را می گیرند و سایر افرادی که در مراکز غیردولتی (خصوصی) کار می کنند بستگی به قراردادی که با کارفرما میبندید میزان حقوق تعیین می شود.

تعداد بازدید:   ۱

برگشت

< >