برای اینکه با اجرای Search تنها فایلها و پوشه هایی که عیناً نام KH را دارند لیست شوند باید ............1 - در کادر : All or Part of file name عبارت "KH" را تایپ کنیم.


تعداد بازدید:   ۱

برگشت

< >