گزینۀ Restore File And Folder از پنجرۀ Back Up Or Restore Wizard باعث ........ می گردد.


- بازگردانیدن فایلهای موجود از یک Backup

تعداد بازدید:   ۱

برگشت

< >