عملکرد شبکه بهداشت و درمان شهرستان دشتستان را در دوران کرونا، چگونه ارزیابی می کنید؟< >