سلامت خانواده


 

برنامه كلي واحد بهداشت خانواده

 

اهداف كلي:

1- كاهش ميزان unmet need

2- كاهش مرگ و مير كودكان زير 5 سال

3- بهبود مصرف شير مادر

4- بهبود كيفيت خدمات بارداري،زايمان، پس از زايمان

 

هدف كلي:

         كاهش ميزان  unmet need

هدف اختصاصي:

         بالا بردن پوشش روش هاي مدرن تنظيم خانواده به ميزان 4% تا پايان سال 1393 در شهرستان

دلايل بالا بودن ميزان unmet need :

- كمبود دانش و مهارت كاركنان

- عدم توانايي در مشاوره

- عدم استفاده از روش مطمئن

- عدم آشنايي با روش ها(باور هاي غلط و ترس از عوارض)

- مشاوره نامطلوب

- نبود فضاي مناسب مشاوره

بر اساس شاخص هاي استخراجي در برنامه هاي تنظيم خانواده با مشكلات زير مواجه هستيم:

      1- پايين بودن روش هاي مدرن، پايين بودن ميزان استفاده از روش هاي طولاني مدت و دائمي مانند آی یو دی (IUD) و توبكتومي و وازكتومي

2- بالا بودن ميزان unmet need 

3- بالا بودن استفاده از روش طبيعي

استراتژي مرتبط با هدف اختصاصي:

1- افزايش دانش و مهارت كاركنان

2- افزايش آشنايي مردم با روش هاي پيشگيري از بارداري

3- كاهش باور هاي غلط

4- تامين بموقع وسايل پيشگيري از بارداري

5- تامين نيروي انساني ارائه دهنده خدمت

6- بهبود فضاي آموزش و مشاوره در مراكز و خانه هاي بهداشت

هدف كلي :

         كاهش مرگ و مير كودكان زير 5 سال

هدف اختصاصي:

         كاهش مرگ و مير كودكان

استراتژي:

1- آموزش توجه بيشتر به مادران و مراقبت هاي دوران بارداري

- افزايش كيفيت مراقبت ها(خصوصا" مراقبت هاي ويژه) .............(1- سابقه سقط،2- سابقه مرده زايي،3- سابقه زايمان زود رس)

- توجه به تغذيه دوران بارداري خصوصا" در افراد با BMI پایین

- افزايش كمي و كيفي آموزش هاي لازم دوران باداري به ماردان  (علائم خطر دوران بارداري، توجه به مصرف مكمل ها ي بارداري، مراقبت از نوزاد، تغذيه انحصاري باشير مادر، توجه به زايمان طبيعي،توجه به بهداشت دهان و دندان)

2- آموزش توجه جامع به مراقبت هاي كودكان خصوصاً نوزادان

- پذيرش نوزادان و تاكيد بر  ارزيابي آنها در 10 روزه اول تولد

- آموزش به مادران در خصوص چگونگي نگهداري و مراقبت از نوزادان و كودكان

- تحويل جزوات و كتاب هاي مراقبت هاي نوزادي به مادران

- آموزش علائم خطر بيماريهاي (CDD,ARI) به مادران ذينفع

- توجه بيشتر به كودكان بيماري كه مراجعه مي كنند (از طريق طرح مانا)

- پيگيري جدي مشكلات نوزادان و كودكان زير 5 سال

- تاكيد بر بموقع مراجعه نوزادان در 5-3 روزه گي تولد جهت انجام نمونه گيري پاشنه پا

- آموزش علائم خطر در يرقان نوزادي

- تاكيد بر تشكيل كميته مرگ و مير نوزادي و مرده زايي ،عات يابي و راهكار جهت كاهش موارد مشابه

هدف كلي:

        بهبود مصرف شير مادر

اهداف اختصاصي:

1- افزايش مصرف شير مادر به ميزان 90% در كودكان زير يكسال در شهرستان تا سال 1393

2- بهبود اقدامات دهگانه بيمارستان 17 شهريور تا 100% در شهرستان تا سال 1393

استراتژي هدف اختصاصي اول:

1- آموزش به ماردان

2- آموزش پرسنل

3- افزايش تغذيه انحصاري

4- هماهنگي درون بخشي و برون بخشي

استراتژي هدف اختصاصي دوم:

1- پايش و ارزشيابي بيمارستان

2- دوستدار كودك شدن بيمارستان مهر برازجان

3- هماهنگي درون بخشي و برون بخشي

4- آموزش به مادران در بيمارستان ها

هدف كلي:

      بهبود كيفيت خدمات بارداري، زايمان ،پس از زايمان

اهداف اختصاصي:

1- بهبود پوشش مراقبت بارداري بر 12 خدمت به نسبت 40% تا سال 1393

2- افزايش آگاهي مادران از علائم خطر پس از زايمان به نسبت 50% تا سال 1393

عوامل موثر بر هدف اختصاصي يك جهت تعيين استراتژي:

1- كمبود تجهيزات و امكانات

2- ضعف خدمات پشتيباني

3- حساسيت كم كاركنان و پزشكان

4- ضعف آگاهي و مهارت كاركنان

استراتژي هدف اختصاصي اول:

- افزايش حساسيت كاركنان و پزشكان ارائه دهنده خدمت نسبت به مراقبت از مادران با تاكيد برمعاينه فيزيكي

فعاليت ها :

- توجيه اهميت مراقبت از مادران براي پزشكان جديد الورود با تاكيد برمعاينه فيزيكي

- تاكيد بر اهميت مراقبت مادران و معاينه فيزيكي در جلسه ماهيانه سرپرستان و پرسنل بهداشت خانواده

- تاكيد بر اهميت مراقبت مادران در كلاس هاي توجيهي نيرو هاي جديد

- تذكر كتبي به پزشكاني كه معاينه فيزيكي زن باردار در پرونده ثبت نمي كنند

- تشكيل كميته مرگ مادران باردار در صورت وقوع و بررسي پرونده هاي بهداشتي و درماني

- هماهنگي با مسئولين زايشگاه و جراحي زنان در خصوص موارد پر خطر بارداري

- بازديد از مراكز بهداشتي درماني و بررسي پرونده هاي بارداري

عوامل موثر بر  هدف اختصاصي دوم:

- بيسوادي يا كم سوادي مادران

- ضعف آموزش در مراكز بهداشتي درماني

- عدم حساسيت همسر و خانواده

- ضعف آموزش در بخش بعد از زايمان

- عدم حساسيت كاركنان بهداشتي و بيمارستاني

استراتژي هدف اختصاصي دو.م:

- آموزش علائم خطر پس از زايمان از طريق كارت آموزشي

پرسنل واحد بهداشت خانواده

فضه امیری

سمت: مسئول واحد سلامت خانواده ، مسئول برنامه تنظیم خانواده و شیرمصنوعی

شرح وظایف:

- نظارت بر فعالیتهای واحد سلامت خانواده در مراکز بهداشتی درمانی و خانه های بهداشت

- برگزاری جلسه ماهیانه جهت پرسنل بهداشت خانواده مراکز

 - شرکت درجلسات مسئولین واحدها در دفتر سرپرستی و همچنین شرکت در جلسه سرپرستان مراکز بهداشتی درمانی

- نظارت بر فعالیتهای بیمارستانها در زمینه برنامه شیرمادر و بازدید از زایشگاه و برنامه شنوایی سنجی

 - پایش و بررسی شاخصهای واحد و اعلام به کلیه مراکز بهداشتی درمانی

- نظارت بر فعالیتهای برنامه پزشک خانواده همراه با پرسنل اداره بیمه

- نظارت بر فعالیتهای تنظیم خانواده از طریق بازدید از مراکز و خانه های بهداشت

- تصحیح فرمهای آماری ارسالی ازمراکز و تجزیه وتحلیل آنها و شرکت در کمیته آماری در خصوص شاخصها

- ارتقاء سطح سلامت خانواده

-بالا بردن پوشش روش هاي مدرن تنظيم خانواده به ميزان 72% تا پايان سال 1394در شهرستان

-بالا بردن کیفیت وکمیت مشاوره و خدمات تنظیم خانواده 

برنامه ها:

- افزایش دانش و مهارت کارکنان در ارائه آموزش و مشاوره

- افزایش آشنایی مردم با روشهای پیشگیری از بارداری

- کاهش باورهای غلط و ترس واهی از روش ها

- تامین به موقع وسایل مناسب و استاندارد

- تامین نیروی انسانی ارائه دهنده خدمت

- بهبود فضای آموزش و مشاوره در مراکز و خانه های بهداشت

 

الهام غلامی نژاد:

 سمت: مسئول برنامه کودک سالم-کودک بیمار(مانا)

 شرح وظایف:

- تدوین برنامه عملیاتی وانجام فعالیتها براساس آن در طی سال

- نظارت بر فعالیتهای مراکز ب د درخصوص نحوه مراقبت از کودک سالم وبیمار

- برگزاری کارگاهها ودوره های آموزشی برنامه کودکان جهت پرسنل مراکز ب د

- جمع بندی آمار مراکز و ارائه پسخوراند فصلی به مراکز و استان

- نظارت بر چاپ دفاتر –فرمهای پرونده کودکان و کارت رشد

- ورود اطلاعات برنامه کودکان در نرم افزار  CHS وانتقال به سایت

- نظارت بر داروهای مانا در خانه های بهداشت و درخواست دارویی مراکز

 رسالت:ارتقاء سطح سلامت کودکان زیر 8 سال و افزایش کیفیت و کمیت مراقبت از کودک سالم و کودک بیمار

 برنامه ها:

- آموزش پرسنل بهداشتی مراکز و خانه های بهداشت

- ارتقاء سطح آگاهی خانواده

- پایش وارزشیابی برنامه

- هماهنگی های درون بخشی وبرون بخشی

- تهیه تجهیزات وامکانات لازم

  

فاطمه بتوراک

سمت : کارشناس مسئول برنامه شیرمادر ،  مرگ و میر کودکان 59-1 ماهه و سنجش شنوائی نوزادان

شرح وظایف :

 - آموزش گروهی و چهره به چهره با برگزاری کارگاه آموزشی و کلاسهای باز آموزی درخصوص برنامه های مذکور جهت کلیه پرسنل         بهداشت خانواده مراکز بهداشتی درمانی و خانه های بهداشت

- نظارت بر اجرای برنامه ها در مراکز بهداشتی ودرمانی تحت پوشش و خانه های بهداشت 

- برگزاری کمیته های شیر مادر و بررسی علل مرگ و میر کودکان

- تهیه پسخوراند ها، آمارها ، مصوبات کمیته ها (راهکارها و پیشنهادات ارائه شده ) و ارائه به کلیه مراکز بهداشتی و درمانی تحت پوشش و معاونت بهداشتی دانشگاه و اداره بهزیستی شهرستان و کمیته آماری

- پایش و ارزشیابی برنامه های مربوطه و بیان روند و پیشبرد اهداف ( تجزیه و تحلیل آماری ) و ارائه آن به کلیه مراکز بهداشتی و درمانی تحت پوشش و معاونت بهداشتی دانشگاه و انجام پیگیریهای لازم .

- بازدید و نظارت بر فعالیتهای برنامه شیرمادر ، نظام مراقبت مرگ و میر کودکان و برنامه شنوایی سنجی در بیمارستانهای تحت پوشش (بخشهای زنان و زایمان ، اطفال و نوزادان )

- شرکت در جلسات ماهیانه پرسنل بهداشت خانواده مراکز و ارائه مطالب و مشکلات موجود و مربوطه و درخواست ارائه پسخوراند از پیگیریها و رفع نواقص

- توزیع کارتها ، کتابها و کتابچه ها ، فصلنامه های مربوطه به کلیه مراکز بهداشتی و درمانی تحت پوشش

- ورود اطلاعات اولیه وتکمیلی موارد مرگ کودکان خارج بیمارستانی ( پرسشنامه ها ) ، کمیته های خارج بیمارستانی و ارزیابی بیمارستان دوستدار کودک در نرم افزار CSO و انتقال به سایت مرتبط

- ارزیابی سالانه بیمارستان دوستدار کودک تحت پوشش

رسالت :     

            - ارتقاء سطح سلامت جامعه

            - افزایش کمیت و کیفیت مصرف شیر مادر در کودکان زیر 2 سال

            - کاهش مرگ و میر کودکان زیر 5 سال به 6> در هزار تولد زنده

            - غربالگری و شناسایی کودکان کم شنوا و ناشنوا و انجام اقدامات لازم

برنامه ها :

- افزایش سطح آگاهی کلیه پرسنل بهداشت خانواده مراکز بهداشتی درمانی و خانه های بهداشت و پرسنل درگیر در بیمارستانهای تحت پوشش درخصوص برنامه های مذکور و مشاوره شیردهی

- راه اندازی کلینیک مشاوره شیردهی در شهرستان

- شناسایی و پیگیری لازم نوزادان کم شنوا و ناشنوا

- برگزاری کمیته های مربوطه

- اجرای مصوبات کمیته ها در جهت ارتقاء و پیشبرد اهداف برنامه ها

- تکمیل اطلاعات در برنامه CSO و انتقال به سایت

-  همکاری پزشکان محترم اطفال در ترویج تغذیه با شیرمادر

 ماریه مهاجری

سمت : کارشناس برنامه سلامت مادران ، مرگ و میر نوزادان و مرده زائی

شرح وظایف :

- نظارت بر اجرای صحیح برنامه سلامت مادران باردار در مرکز و خانه های بهداشت

- نظارت بر موجودی مکملها، و کتابها ، فرم های بارداری

- پیگیری زنان باردار پر خطر

- هماهنگی با متخصصین زنان و زایمان در خصوص وضعیت زنان باردار پرخطر

- بازدید از تسهیلات زایمانی و نظارت بر نحوه فعالیت آنها

- معرفی زنان باردار مهاجرتی به سایر شهرستانها

- پیگیری موارد ترخیص با رضایت شخصی مادران باردار از بیمارستانها

- شرکت درکمیته مرگ و میر مادران و مرده زائی و مرگ نوزادی در شبکه و بیمارستان

- تهیه آمارهای مادران و مرگ نوزادی و تهیه پس خوراند و تجزیه و تحلیل آمارها

- همکاری در اجرای برنامه ها و مناسبتها ( روز ملی سلامت زنان )

  - شرکت در مانورهای مربوط به بحران و کلاسهای مرتبط

- برگزاری کارگاه آموزشی سلامت مادران برای کاردان – کارشناسان و پزشکان و ماماها

- تهیه آمار سزارین به تفکیک پزشکان مربوطه جهت ارائه در کمیته ( 6 ماهه)

شناسائی زنان پرخطر واجدالشرایط و ممانعت از بارداری مجدد آنها 

رسالت :

          - کاهش درصد سزارین و افزایش زایمان طبیعی

- کاهش مرگ و میر زنان باردار

- افزایش درصد مراقبت های پیش از بارداری

- افزایش کیفیت مراقبتهای دوران بارداری – زایمان و پس از زایمان 

برنامه ها :

          - آموزش تئوری و عملی پرسنل بهداشت خانواده

- اصلاح سیستم مراقبتی مادر توسط متخصصین زنان

- برگزاری جلسه توجیهی با متخصصین زنان و زایمان در خصوص برنامه سلامت مادران

- شرکت فعال متخصصین زنان و زایمان در کمیته های مرگ و میر زنان باردار

- نظارت برانجام مراقبت های پیش از بارداری در مراکز و خانه های بهداشت نصب بنر مراقبت پیش از بارداری در مرکز بهداشتی درمانی     

- توزیع تراکت پیش از بارداری در مراکز و خانه های بهداشت

- آموزش مادران در خصوص مزایای زایمان طبیعی و عوارض سزارین

- تذکر کتبی و دادن پسخوراند به متخصصین زنان و زایمان که سزارین بی مورد انجام می دهند .

- برگزاری کمیته مرگ و میر زنان باردار


چارت سازمانی سلامت خانواده
Skip Navigation Links.

تعداد بازدید:   ۱


برگشت>>

< >