حسابداری


اهم وظايف مسئول حسابداري

• نظارت بر تهیه و تنظیم لیست حقوقی، صدور چک، برگه های محاسباتی و...
• سرپرستی انجام امور مربوط به عملیات مالی واحد
• نظارت عملکرد کارکنان تحت پوشش و جریان امور واحد
• رسیدگی به حسابها و علی الحسابها و مدارک مالی
• هدایت جریان مالی و فرایند محاسبانی اسناد و مدارک
• راهنمایی و کنترل کار و امور محاسبانی واحد

شرکت در جلسات مدیریتی و رایزنی و ....

اهم وظايف عامل ذيحساب

• پیگیری تأمین اعتبار بابت هزینه های جاری و عمرانی و مانده برگشتی های سال ماضی
•تجزیه و تحلیل هزینه هایی واحد ثبت در سامانه حسابداری تعهدی
•پرداخت هزینه ها به اشخاص حقیقی و حقوقی طبق تخصیص های صادره از سوی دانشگاه
•بررسی هزینه های انجام شده و مطابقت آن با قوانین و آیین نامۀ مالی و معاملاتی دانشگاه
• پرداخت بر اساس اولویت های تعیین شده توسط دانشگاه علوم پزشکی
• تقسیم هزینه های انجام شده در محل تخصیص های صادره
• ثبت چک های صادره در دفتر کل، اعتبارات، اندیکاتور و بستن حساب ها تا پایان سال مالی
• جلوگیری از هزینه های غیر ضرور با توجه به محدودیت بودجه ای واحدها

•تهیه و تنظیم لیست حقوق، چک، برگه های محاسبانی و کنترل حسابها
•رسیدگی به حسابها و پیش پرداختها و علی الحسابها و اسناد و مدارک مالی
•انجام امور مربوط به تشخیص و تعیین سرفصل حساب، تهیه تراز عملیات، تهیه و تنظیم حساب ماهانه
•بررسی صورت حسابهای تنظیم شده
•نظارت و مراقبت در حسن اجرای بودجه برنامه ای، جریان امور واحد، ارائه راهنمایی های لازم مالی
• راهنمایی و. کنترل کار و امور محاسباتی واحد
•تهیه و تنظیم پیش نویس فرمهای محاسباتی و اسناد مالی و بودجه تفصیلی و ...


چارت سازمانی حسابداری
Skip Navigation Links.

تعداد بازدید:   ۱


برگشت>>

< >