کارگزینی


شرح وظایف :

انجام مطالعات لازم در مواردي از قبيل تشكيلات و روشها، آموزش،  طبقه بندي مشاغل و تهيه پيشنهادات لازم جهت ارسال به سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور.

تهيه مجموعه هدف، وظايف و پستهاي سازماني وزارتخانه و يا سازمان متبوع و پيشنهاد آن به سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور جهت تاييد.

تهيه شرح وظايف پستهاي سازماني با همكاري واحدهاي ذيربط.

انجام فعاليتهاي لازم در جهت پياده كردن مفاد طرح طبقه بندي مشاغل دولت در مورد مستخدمين وزارتخانه و يا سازمان متبوع با همكاري واحد كارگزيني.

تشريك مساعي با كارشناسان سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور در تنظيم آيين نامه ها، بخشنامه ها و دستورالعمل هاي مورد لزوم در ارتباط با نيازهاي وزارتخانه و يا سازمان متبوع.

ايجاد خط مشي با توجه به خط مشي كلي تعيين شده از طرف سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و هماهنگ نمودن فعاليت واحدهاي تابعه با برنامه ها و هدفهاي مورد نظر.

رسيدگي به فرمهاي پر شده استخدامي به منظور حصول اطمينان از صحت پاسخ آنها.

تهيه پيش نويس هاي كارگزيني از قبيل پيش نويس احكام انتقال، ترميم حقوق، مرخصي، معذوريت، ترفيع، اضافه كار و نظير آن با اطلاع مقام مافوق و با رعايت قوانين و مقررات مربوط.

رسيدگي به پيشنهادات و تقاضاهاي واصله مربوط به استخدام، تبديل وضع استخدامي، ترفيع، بازنشستگي و تعيين برقراري حقوق بازنشستگي و يا وظيفه.

انجام امور مربوط به تعاون، بيمه و رفاه كارمندان.

برنامه ريزي و تمشيت و سرپرستي امور مختلف كارگزيني.

اجراي خط مشي تعيين شده و اتخاذ تدابير لازم به منظور حسن انجام هدفهاي مورد نظر.

استخدام و معرفي كارمندان واجد شرايط لازم جهت انجام مشاغل مورد نظر.

تهيه ضوابط و دستورالعملهاي لازم.

شركت در كميسيونها و جلسات مختلف.

پيش بيني احتياجات پرسنلي سازمان متبوع و اقدام در مورد تامين اين احتياجات.

مطالعه قوانين و مقررات استخدامي و اظهار نظر در مورد نحوه اجراي قوانين و مقررات مورد عمل.

 


چارت سازمانی کارگزینی
Skip Navigation Links.

تعداد بازدید:   ۱


برگشت>>

< >