حراست


اهم وظايف رابط حراست شبكه

اداره حراست دانشگاه در راستای حفاظت و حراست از ارزشهای والای نظام، حفظ و انسجام د رمجموعه دانشگاه و جلوگیری از انحراف و تخلف د رامور اجرایی و در دیگر زمینه ها، ایجاد شده است.عملکرد کنترلی حراست را می توان در چهارچوب وظایف ذیل خلاصه نمود:
- کشف و گزارش تخلفات احتمالی
- کشف و برخورد با جرایم و تخلفات سیاسی، امنیتی و اداری مجموعه و اعلام به مسئولین ذیربط
- نظارت بر روند دریافت و اقدام در مورد اسناد طبقه بندی شده و توزیع و نگهداری آنها به صورت متمرکز
- نظارت بر حفاظت فیزیکی دانشگاه و تهیه طرحهای حفاظت فیزیکی
- آموزش و توجیه مسئولین واحدها و پرسنل زیرمجموعه در زمینه های حراست، حفاظت اسناد، افراد ، تاسیسات و نظارت بر اجرای طرحها
- همکاری در تهیه طرحهای حفاظتی ، امنیتی و نظارت مستمر بر اجرای طرحهای مذکور
- پیگیری وظایف ارجاع شده از سوی مسئولین ذیربط
- ارائه مشاوره امنیتی به بالاترین مقام اجرائی دستگاه
-پی گیری و اجراء بخشنامه ها و دستورالعملها


چارت سازمانی حراست
Skip Navigation Links.

تعداد بازدید:   ۱


برگشت>>

< >