بایگانی


شرح وظایف بایگان :

۱- تفکیک نامه ها ، بایگانی به همراه اسناد و اوراق و مدارک و تعیین فهرست مربوطه

۲- شماره واگذاری و نگاهداری پرونده ها برابر تاریخ صدور

۳- تحویل پرونده ها به واحدهای درخواست کننده و دریافت رسید

۴- پیوست پرونده و سوابق مربوط به هر یک از نامه هایی را که سوابق آنها خواسته شده ، بایگانی مجدد آنها وثبت در کارتها و دفاتر ویژه

۵- ضبط و جایگزینی اوراق مربوطه در پرونده ها

۶- صورت برداری از پرونده ها ، طبقه بندی ، کد گذاری و بایگانی آنها

۷- نگاهداری ، دفتر اندیکس و کارتهای مخصوص بایگانی و تعیین شماره برای هر یک از پرونده ها

۸- آماده کردن پرونده هایی که بایستی به خارج از اداره فرستاده شوند ( شمارش برگها ، لاک و مهر کردن ، تهیه فهرست و غیره )

۹- تشکیل پرونده های تازه در صورت نیاز

۱۰- تحویل پرونده های پایان یافته با اجازه سرپرست مربوطه به بایگانی راکد

۱۱- انجام سایراموردرزمینه شغل مورد تصدی طبق دستور مقام مافوق

 


چارت سازمانی بایگانی
Skip Navigation Links.

تعداد بازدید:   ۱


برگشت>>

< >