نگهبانی


شرح وظایف نگهبان

حفظ و حراست تمام يا قسمتی از ساختمان مرکز طبق دستورات صادره.

1- کنترل ورود و خروج افراد – وسايل نقليه و حمل و نقل اموال و اثاثه، تجهيزات، اشياء و سايرکالاها طبق دستورات صادره و ثبت آنها در دفاتر مربوط .

2- حفظ انتظامات و جلوگيری از تجمع غير مجاز افراد و راهنمايی مراجعين .

3- کنترل و راهنمايی مراجعین در ساعات مقرر- جلو گيری از آتش سوزی – خرابی – دزدی-تجاوز و ساير حوادث و خرابی های غير مترقبه در ساختمان يا اموال و يا ساير کالا ها و تجهيزات تحت کنترل – اطلاع فوری اتفاقات و حوادث ناگهانی – نظير آتش سوزی – دزدی و خرابی به ماموران انتظامی و مسئولان امور و انجام اقدامات احتياطی اوليه.

4- گزارش چگونگی انجام وظيفه و شرح کليه پيشامدها در مدت نگهبانی.

5- تحويل گرفتن نامه های اداری در ساعات غير وقت اداری که توسط پستچی می رسد.

6- انجام ساير امور محوله در زمينه شغلی طبق دستور مقام مافوق .

 


Skip Navigation Links.

تعداد بازدید:   ۲


برگشت>>

< >